คุณสมบัติของบริษัทที่จะ IPO

คุณสมบัติของบริษัทที่จะ IPO ทั้งใน SET และ MAI
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาด ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท รวมถึงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) ขั้นต่ำซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ตามสมควร ตลอดจนต้องมีโครงสร้างกรรมการและระบบควบคุมภายในที่จะทำให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งนี้ หากคุณสมบัติดังกล่าวข้อใดถูกกำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้กณฑ์เดียวกับของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อลดความซ้ำซ้อน
คุณสมบัติสำหรับการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mi ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันมีความแตกต่างกันในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติบริษัท IPO

 

หากบริษัทใดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของตลาดตามรูปภาพด้านบนนี้แล้วนั้นก็สามารถสบายใจไปขั้นหนึ่งแล้วสำหรับการเตรียมตัว IPO

 

หากบริษัทท่านผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ต่อไปไปดูการเตรียมตัว IPO กันต่อได้เลย : https://accsproconsulting.com/ipo-preparation/

 

 

———————————————————————————————

ข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลท. : https://www.set.or.th/th/rules-regulations/regulations#listing-on-set