การเตรียมตัว IPO

เตรียมตัว ipo

 

การเตรียมตัว IPO

IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering คือกระบวนการที่บริษัทนำหุ้นมาขายให้กับบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก เมื่อบริษัทเริ่มต้นธุรกิจมากขึ้นและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเติบโตและขยายกิจการ การ IPO ทำให้บริษัทที่เปิดขายหุ้นกลายเป็นหุ้นที่เรียกว่า “หุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดราคาสาธารณะ” หรือ “หุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” ที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายกันได้ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต่างประเทศ
การ IPO มีขั้นตอนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและครอบคลุมด้วยกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจ และการติดตามกฎระเบียบในการขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจต้องมีการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
การเตรียมตัวเพื่อเข้า IPO (Initial Public Offering) เป็นขั้นตอนที่สำคัญและซับซ้อนของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างทุน 
 
นี่คือบทความเกี่ยวกับการเตรียมตัว IPO เบื้องต้นสำหรับบริษัทที่จะเข้า IPO:
 

การเตรียมตัว IPO: ขั้นตอนแรก

วิเคราะห์และเตรียมพื้นฐานธุรกิจ: การเตรียมตัวเพื่อ IPO ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและประวัติการการดำเนินงานของบริษัท การพัฒนาแผนธุรกิจที่มั่นคงและระบุเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อดูว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สาธารณะหรือไม่
 
สำรวจตลาด: การศึกษาตลาดและคู่แข่งขันเป็นสิ่งที่สำคัญ ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต และศึกษาความสามารถของคู่แข่งขันที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต
 
Conflict of interest: คือสถานะหรือสภาพที่ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีประโยชน์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและความถูกต้องในการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีของการ IPO สถานะนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีองค์กรหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ IPO อย่างใกล้ชิดและมีประโยชน์ส่วนตัวใน ซึ่งสถานะนี้อาจทำให้มีความขัดแย้งและความน่าสงสัยในกระบวนการ IPO ได้
การเครื่องให้ความสำคัญในเรื่อง “conflict of interest” ในกระบวนการ IPO เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ความโปร่งใสและเพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในกระบวนการ IPO และในบริษัทที่กำลังเปิดขายหุ้นนั้น
 

การเตรียมตัว IPO: ขั้นตอนที่สอง

การปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี: บริษัทควรเตรียมข้อมูลทางการเงินในลักษณะที่เป็นโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบันทึกบัญชีชุดเล็กเป็นชุดใหญ่ (TFRS for NPAEs to PAEs)
 
การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหาร: บริษัทควรสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารควรจัดทำโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและกำหนดบทบาทของบุคคลสำคัญในองค์กรให้ชัดเจน
 
การจัดการความเสี่ยง: การประเมินและจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับ IPO ควรมีการทำความเข้าใจและวางแผนในการจัดการความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ และกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 

การเตรียมตัว IPO: ขั้นตอนที่สาม

การเลือกที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ: การเตรียมตัวสำหรับ IPO มีขั้นตอนที่ซับซ้อน บริษัทควรพิจารณาใช้ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ IPO รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมและแผนการดำเนินการต่างๆ
 
การปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง: การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ IPO คือสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ โดยรวมถึงรายงานการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเอกสารอื่นๆ รวมถึงเอกสารภายในของบริษัทที่ต้องมีการจัดทำให้รัดกุมและเก็บรักษาที่ดี
 
การทำตามกฎหมาย: บริษัทที่เตรียมตัว IPO ควรระมัดระวังในการทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในทางภาษีหรือกฎหมายในการประกอบกิจการและกฎหมายอื่นๆ
 

การเตรียมตัว IPO: ขั้นตอนสุดท้าย

การส่งความเชื่อถือและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาด: การส่งความเชื่อถือและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูล และรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริงและน่าเชื่อถือ
 
การตรวจสอบและควบคุมข้อมูล: การตรวจสอบและควบคุมข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่เป็นความจริงและเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
 
กำหนดราคาหุ้นและกระบวนการขาย: ในขั้นตอนสุดท้าย ควรกำหนดราคาหุ้นที่เหมาะสมในตลาด และกำหนดกระบวนการขายที่เหมาะสมในขายหุ้น
 
การเตรียมตัวสำหรับ IPO เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่เมื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อบริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทุนและการขยายธุรกิจได้
 

กลุ่มบุคคลที่บริษัท IPO ต้องให้ความสำคัญ

เมื่อบริษัทต้องการเข้า IPO ควรมีกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการ IPO นี้เพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ กลุ่มบุคคลที่สำคัญประกอบด้วย:
 
ประธานกรรมการ: ประธานบริษัทเป็นบุคคลที่มีอำนาจรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัท และต้องเห็นด้วยกับการเข้า IPO โดยมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น ราคาหุ้นและขนาดของการเสนอขาย
 
กรรมการบริษัท: กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและเข้าใจธุรกิจของบริษัท พวกเขาต้องรับรองแผนการเตรียมตัวสำหรับ IPO และขอบเขตการเสนอขายของหุ้น
 
ทีมการเงินและบัญชี: ทีมการเงินและบัญชีคือผู้ควบคุมการเตรียมตัวรายงานทางการเงินและข้อมูลทางบัญชีที่ต้องการในการเสนอ IPO พวกเขาต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับตลาดและสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยบุคคลที่จำเป็นและตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 1 ปี คือ CFO
CFO (Chief Financial Officer) เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กร เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินและกลยุทธ์ทางการเงินขององค์กร ดังนี้:
 
  1. วางแผนการเงิน: CFO เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร นั้นรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเงิน รวมถึงควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้
  2. การตัดสินใจทางธุรกิจ: CFO เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินให้กับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต
  3. การดูแลเรื่องการเงินและการลงทุน: CFO มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเงินและการลงทุนขององค์กร รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนและการวางแผนในการลงทุนในโครงการและสินทรัพย์
  4. การรายงานทางการเงิน: CFO มีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรให้กับคณะกรรมการบริหาร ส่วนบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้กับประชาชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องส่งรายงานการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
  5. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน: CFO มีบทบาทในการระบุและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  6. บทบาทในการสื่อสาร: CFO เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับคณะกรรมการบริหาร นักลงทุน และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารเกี่ยวกับสถานะการเงินขององค์กรให้กับประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกัน
โดยสรุป CFO เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทางการเงิน และมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทำให้มีความสำคัญในองค์กรในทุกขนาด และสามารถช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับนักลงทุนและส่วนที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย
 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal team): ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่กำลังจะ IPO เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของบริษัทมีความถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน
 
ทีมที่ปรึกษา (IPO Consultant): บริษัทที่เตรียมตัวสำหรับ IPO ควรใช้ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการและกระบวนการ IPO เนื่องจากในหลายๆกระบวนการมีความซับซ้อนค่อนข้างมากและอาจส่งผลร้ายต่อบริษัทหากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกวิธี
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor): คือบุคคลหรือบริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงินให้กับบริษัทที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานทางการเงิน และสนับสนุนกระบวนการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ IPO ให้กับบริษัทนั้น ๆ

บทบาทของ financial advisor ในกระบวนการ IPO รวมถึง

การเตรียมตัวในการ IPO: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนธุรกิจ รายงานการเงิน และเอกสารทางกฎหมายที่ต้องการสำหรับการขอเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดราคาหุ้น: การกำหนดราคาหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาตัวประเมินทางการเงินและเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ในตลาด

การเสนอขายหุ้น: ช่วยในกระบวนการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการติดต่อกับนักลงทุนและสถาบันการเงินเพื่อเสนอโอกาสลงทุน

การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์: ช่วยในกระบวนการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่เป็นไปได้

การควบคุมความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ IPO และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดการข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงาน: ช่วยในการเก็บข้อมูลทางการเงินและควบคุมกระบวนการในระหว่าง IPO และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทหลังจาก IPO แล้ว

หากเข้าใจในการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการ IPO แล้ว ก็ลองไปดูว่าบริษัทของท่านผ่านคุณสมบัติของ ตลท. หรือยัง : https://accsproconsulting.com/ipo-qualifications/

 

หรือท่านสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ ตลท. ได้ : https://www.set.or.th/th/rules-regulations/regulations#listing-on-set